محصولات
صفحه اصلی :: نمای چوب

مـعـرفی ترمــوود:

ترموود یا ترمو چـوب حاصل فــرآیند خشک کردن چــوب با حرارت 320 درجه سانتی گراد در مـعرض بخار آب و گردش هوا 

می باشد. در این فرآیند مغز چوب یا داخلی ترین قسمت چوب به دمایی بین 185 تا 215 درجه سانتی گراد می رسد. بسته به 

گونه چــوبی که تحت این فرآینـد قـرار می گیرد و ضخامت و رطوبت اولیه چـوب پس از رسیدن مغز چوب به این دما، دما به 

مدت 2 تا 3 ساعت ثابت می ماند.

استفاده از بخار در فـرآیند ترموود ویژگی های شیمیایی چــوب را تغییر می دهــد. در نتیـجه فـرآینـد ترمـوود رنگ چوب تـیره 

می گردد و توزیــع رطوبت در چــوب یکنـواخت می شـود و خاصیـت عایق حرارتی آن نیز بهـبود می یابـد. در تیمــار حرارتی 

ترموود چوب در مقابل پوسیدگی مقاوم می گردد؛ هـمچنین بیش تر ویژگی های نامطلوب چوب تا حد زیادی از بین مـی رود.

دمای بالایی به ترموود اعمال می شود باعث شکسته شدن زنجیره های سلولزی و تجزیه اسیدها و خروج عمده رزین چوب 

می شود و محیط را برای ارگانیسم ها و حشرات و انواع قارچ و کپک نامناسب می سازد.

درفرآیند ترموود نخست با اعمال گرمای بالا رطوبت چوب به صفر می رسد و در آخـرین مرحله از فرآینـد با اعمال رطــوبت

به حدود 4 تا 6 درصــد می رســد. حاصل این رطوبت دهـی نهایی افــزایش مقــاومت چــوب ترموود در برابر تاب بـرداشتـن،

تغییر ابعاد و جابه جا شدن است.

 

موارد مـصرف ترمــوود:

   - نمای بـیرونی ساختمان

   - سونا و کفــپوش های کنار استخر

   - فـضاهای عمومی مانند پارک و اسکله

  - ساخت آلاچیـق – پرگولا – فلاورباکس

  - نیمکـت و انواع سازه های بیـرونی

  - دکورسازی و انواع سازه های داخلی

 

ویژگـیهای کـلیدی ترمـوود:

  - ثبات افــزایش ابعـاد

  - ثبات رنگ در سرتاسر قطعه

  - کاهــش وزن چوب

  - خروج رزین و مواد استخراجی

  - کاهش هــدایت گرما

  - بهبود و افزایش دوام بیولوژیکی

 

 

 * برای مشاهده پروژه های اجرا شده به گالری تصاویر در صفحه اصلی مراجعه شود*

http://www.artpouya.ir/album.aspx